Weet jij op welke subsidies je recht hebt als bedrijf? Pilootproject Innovatieve arbeidsorganisatie & de Werkbaarheidscheque
1) PILOOTPROJECTEN INNOVATIEVE ARBEIDSORGANISATIE

15.000 euro subsidie voor ondernemingen

In 2022 worden voor de eerste keer pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie geselecteerd voor subsidie. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tussen 1 april en 31 mei 2022.

1. Welke types van projecten krijgen een subsidie?

De subsidies zijn bestemd voor pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie. Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. Innovatieve arbeidsorganisatie houdt dus een win-winsituatie in voor de werkgever en zijn werknemers.

De sociale partners willen op zoek gaan naar projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen:

- een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken, EN

- de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren.

Dit, om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers te bevorderen.

2. Aan welke voorwaarden moeten de pilootprojecten concreet voldoen?


1° Het moet gaan om een project inzake innovatieve arbeidsorganisatie:

2° Alle partijen in kwestie moeten er in principe bij betrokken worden.

3° Er moet een beroep op een deskundige begeleidende organisatie/begeleider gedaan worden.

4° Er moet reeds enig voorbereidend werk in de onderneming gebeurd zijn.

De volgende kwaliteitscriteria gelden voor de beoordeling van de subsidieaanvraag:

1° De breedte van de benadering: het geïntegreerd en multidisciplinair karakter ervan

2° Het resultaatsgerichte karakter van de benadering en de beoogde resultaten

3° De beschrijving van het proces van de interventie

4° Het innovatieve karakter van de benadering

5° De kwaliteit van de projectbegeleider/begeleidende organisatie

3. Wie kan een subsidie krijgen?

Zowel ondernemingen als sectoren kunnen een subsidie voor een pilootproject aanvragen.

1° Ondernemingen

In principe is die regelgeving van toepassing op alle werkgevers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving (wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), artikelen 189, tweede lid, en 194).

2° De sectoren

Een sector of verschillende sectoren samen kunnen eveneens een subsidie voor een pilootproject aanvragen. Dat veronderstelt de beslissing dat het (elk) paritair (sub)comité instemt met het project.

4. Wat doet de begeleidende organisatie/projectbegeleider?

De gefinancierde interventie door de projectbegeleider zou er vervolgens in kunnen bestaan om de onderneming te begeleiden in het ontwikkelen van gepaste acties om de beschreven doelstellingen te realiseren en de samenhang van die acties te bewaken. Ook zou de gefinancierde interventie betrekking kunnen hebben op het toepassen van zo’n acties. Evenzeer kan de gefinancierde interventie betrekking hebben op het evalueren of bijsturen van eerder uitgewerkte doelstellingen of acties, na de implementatie ervan, vanuit een multidisciplinair perspectief.

5. Aan welke voorwaarden moet de projectbegeleider/begeleidende organisatie voldoen?

De projectbegeleider moet aantonen dat hij/zij maatregelen in de onderneming(en) kan ontwikkelen in meerdere van de volgende domeinen:
 •  organisatiebegeleiding met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en het   verhogen van de performantie van ondernemingen
 •  arbeidsorganisatie en processen;
 •  arbeidsinhoud (inclusief werklast, elektronische communicatiemiddelen);
 •  competentiemanagement;
 •  talentmanagement;
 •  loopbaanmanagement;
 •  autonomie;
 •  vertrouwen en respect (erkenning, waarden, billijkheid, duidelijke regels);
 •  arbeidsomstandigheden;
 •  arbeidsrelaties (omgang met leidinggevenden, collega’s, derden);
 •  arbeidsvoorwaarden;
 •  werk gerelateerde gezondheidsaspecten;
 •  leiderschapsontwikkeling;
 •  het op gang brengen van veranderingsprocessen in ondernemingen.

7. Duur van de projecten?

De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.

8. Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 15.000 euro per project.

Voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro. Een aanvrager kan kiezen om meer kosten te maken voor een bepaald project en zelf een deel van de kosten te dragen. De subsidie beoogt de additionele kosten te vergoeden die rechtstreeks verbonden zijn met het project, bijvoorbeeld de projectbegeleider, en niet om de personeelskosten van de aanvrager te vergoeden.

9. Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Wanneer een (nieuwe) cyclus wordt opgestart, kunnen de subsidieaanvragen worden ingediend tussen  1 april en 31 mei.
  
10. Hoe weet men of het ingediende project werd geselecteerd?


De Nationale Arbeidsraad verstrekt ten laatste op 31 juli een gemotiveerd advies aan de minister van Werk, die vóór 30 september de aanvragende onderneming in kennis stelt van de beslissing.

11. Wie ontvangt de subsidiëring?


De subsidie wordt uitbetaald aan de (hoofd-)onderneming of de instelling die verantwoordelijk is voor het project ingediend door het paritair (sub)comité. Deze onderneming of instelling is verantwoordelijk voor de betaling van de verschillende partijen die betrokken worden bij het project, waaronder de projectbegeleider.

12. Wanneer en hoe wordt de toegekende subsidie uitbetaald?

Ten laatste op 30 november van het burgerlijk jaar waarin de aanvraag is ingediend zal door de FOD WASO een betalingsopdracht gegeven voor een eerste schijf van 50 % van het bedrag van de toegekende subsidie. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zorgt vervolgens voor de uitbetaling van de subsidie.

De betalingsopdracht voor het saldo van 50 % zal ten laatste op 30 juni van het tweede burgerlijk jaar volgend op de uiterste indieningsdatum worden gegeven.

2) DE WERKBAARHEIDSCHEQUE

Verbeteringen op vlak van werkbaarheid zijn steeds een win-win. Werknemers blijven langer en met meer zin aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie ten goede komt. Werkbaarheidstrajecten zijn maatwerk, afgesteld op de specifieke situatie en behoeften van het bedrijf en de organisaties worden bovendien gesteund door de werkbaarheidscheque.

Voorbeelden van Trajecten 

 • Leiderschapstrainingen competentietrainingen
 • Onderzoek naar de verbeterpunten voor werkbaarheid 
 • Conflicthantering 
 • Verbeterprocessen communicatie
 • Opstellen van een telewerk beleid 
 • Aanpassingen van de werkplek of -processen 
 • Actieplan rond fitheid op het werk ...

Hoeveel steun kan jouw bedrijf krijgen? 

Uw onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dat tot het maximum van 10.000 euro is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is. 

Steunpercentage: 60% private cofinanciering: 40%

De specifieke voorwaarden van de werkbaarheidscheque zijn op onze website te vinden. Aarzel ook zeker niet om u met uw vragen aan ons te richten. Wij bekijken graag mee wat voor uw onderneming de beste aanpak is.

Info@diaspoor.be

0476 88 05 37

Of via ons contactformulier op onze website


Meest Recente Posts

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Met veel plezier beantwoorden wij al jouw vragen. Een afspraak maken? Verkennen wat mogelijk is?

Blog

In de kijker

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF

Abonneer u op de nieuwsbrief

Bekijk de vorige updates